FILTER:
Vyberte si lokalitu
Upresnite kategóriu
Počet osôb
Objekt vhodný:

Podmienky používania

Chaty pre tebaVitajte na www.chatypreteba.sk (ďalej len portál) patriace spoločnosti DANIS AGENCY. Pozorne si, prosím prečítajte nasledujúce podmienky používania nášho portálu. Vstupom do portálu súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok , zaväzujete sa ich dodržiavať a ste nimi viazaní. Spoločnosť DANIS AGENCY si vyhradzuje právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia a potrieb tieto podmienky meniť. V prípade akéhokoľvek porušenia týchto podmienok si spoločnosť DANIS AGENCY vyhradzuje právo požadovať všetky zo zákona dostupné opravné prostriedky a náhrady. Na ďalšie používanie portálu musíte súhlasiť s týmito podmienkami.

Potvrdzujeme, že všetky materiály, použité v portály, najmä informácie, logá, obrázky, grafiky, dokumenty, produkty, zvuky, internetové rozhranie a software poskytla na publikovanie DANIS AGENCY alebo jej obchodní partneri, alebo klienti portálu, pričom súvisiace práva duševného vlastníctva prislúchajú DANIS AGENCY alebo klientom internetového katalógu. Jednotlivé prvky webovej stránky sú chránené autorskými zákonmi, a nesmú sa kopírovať, modifikovať ani imitovať, celkom ani čiastočne. Všetky ďalšie názvy produktov, mená spoločností, známky, logá a symboly môžu byť ochrannými známkami ich vlastníkov.

 Žiadny z materiálov sa nesmie kopírovať, rozmnožovať, distribuovať, opätovne publikovať, sťahovať, zobrazovať, uverejňovať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi prostriedkami, najmä elektronickými, mechanickými, foto kopírovacími, záznamovými či inými prostriedkami, bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia spoločnosti DANIS AGENCY alebo poskytovateľa tretej strany. Zároveň nesmiete kopírovať žiadne materiály, obsiahnuté na tejto webovej stránke, na žiadnom inom serveri bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia spoločnosti DANIS AGENCY. Akékoľvek neoprávnené používanie akýchkoľvek materiálov, obsiahnutých v tomto katalógu, môže porušiť zákony o autorskom práve, zákony o ochranných známkach, zákony o ochrane súkromia o uverejňovaní.

Spoločnosť DANIS AGENCY má právo kedykoľvek upraviť alebo v prípade technickej údržby prerušiť poskytovanie tejto webovej stránky alebo materiálov, uvedených na tejto webovej stránke, a to s adresovaným oznámením alebo bez neho. DANIS AGENCY nenesie voči vám ani žiadnej tretej strane žiadnu zodpovednosť v dôsledku takejto úpravy alebo prerušenia. Prevádzkovateľ môže monitorovať prístup na webovú stránku.